REGULAMIN GRUPY BTM RUNNERS

Rozdział I – Postanowienia ogólne

 1. Oficjalna nazwa grupy to : BTM RUNNERS
 2. Grupa BTM RUNNERS zwana dalej Grupą opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 3. Terenem działania Grupy jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bytom i województwa śląskiego.
 4. Założycielem Grupy jest Kamil Górski.
 5. Grupa została założona na czas nieokreślony lub do momentu założenia stowarzyszenia.

Rozdział II – Cele i sposoby ich realizacji

 1. Cele Grupy:
  1. popularyzacja biegania i innych form aktywności sportowej,
  2. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
  3. rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży,
  4. propagowanie zdrowego stylu życia,
  5. integrowanie osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością poprzez sport,
  6. promocja miasta Bytomia,
  7. integrowanie społeczności lokalnej poprzez sport,
  8. edukacja lokalnego społeczeństwa w zakresie kultury fizycznej, sportu i zdrowia,
  9. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
  10. propagowanie zasad fair play,
  11. ochrona środowiska lokalnego,
  12. działalność charytatywna,
  13. dążenie do założenia stowarzyszenia.
 1. Grupa realizuje swoje cele poprzez:
  1. uczestnictwo w imprezach sportowo – rekreacyjnych,
  2. prowadzenie działalności integrującej członków Grupy poprzez organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich,
  3. współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach po przez realizację wspólnych projektów i programów,
  4. pozyskiwanie coraz to większej ilości członków.

Rozdział III – Członkowie Grupy

 1. Członkiem Grupy może zostać osoba, która:
  1. wypełni wniosek przystąpienia do Grupy BTM Runners na stronie http://btmrunners.pl/index.php/dolacz po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie http://btmrunners.pl/index.php/component/users/?view=registration ,
  2. zaakceptuje regulamin Grupy,
  3. wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  4. wyrazi zgodę na wykorzystanie własnego wizerunku,
  5. osoba niepełnoletnia może zostać członkiem za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Nie posiadają jednak prawa do udziału w głosowaniu Członków Grupy oraz nie mogą kandydować do Rady Grupy. Posiada prawo głosu doradczego.
 1. Przyjęcia nowych członków dokonuje Rada Grupy – zwana dalej Radą - decyzją podjętą nie później niż w ciągu 14-dni od daty wypełnienia wniosku.
 2. Członek Grupy ma prawo do:
  1. uczestnictwa w zebraniach Członków Grupy oraz udziału w głosowaniu – z wyjątkiem osób niepełnoletnich,
  2. wybierania i bycia wybranym do Rady Grupy – z wyjątkiem osób niepełnoletnich,
  3. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Grupy,
  4. brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Grupę,
  5. wyrażania opinii i składania wniosków co do działalności Grupy,
  6. zawieszenie członkowstwa z przyczyn losowych na okres 12-miesięcy. Skutkuje to utratą praw wyborczych oraz ustaniem opłat członkowskich na czas zawieszenia. O decyzji powinien powiadomić Radę drogą mailową.
 1. Członek Grupy zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania regulaminu i decyzji władz Grupy,
  2. aktywnego uczestniczenia w działalności grupy i realizacji jej celów,
  3. uczestniczenia w zebraniach Członków Grupy,
  4. regularnego opłacania miesięcznych składek członkowskich – obecnie 10zł,
  5. godnego reprezentowania i dbania o dobre imię Grupy,
  6. udziału w przeciągu każdego roku w co najmniej jednych zawodach w barwach Grupy,
  7. jeśli bierze udział w zawodach uczestniczyć w nich w barwach Grupy. Odstępstwo od obowiązku startu w barwach Grupy będzie możliwe tylko w przypadku udziału w trakcie zawodów w akcjach charytatywnych oraz w sytuacji, gdy w regulaminie zawodów wymagany jest strój dostarczony przez organizatora lub szczególnych przypadkach po wcześniejszym poinformowaniu o tym Rady.
 1. Członkostwo w Grupie ustaje na skutek:
  1. samodzielniej rezygnacji z przynależności do Grupy po informacji przesłanej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na forum Grupy,
  2. wykluczenia przez Radę z powodu:
   • nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 3 miesięcy. Po drugim miesiącu powstania zaległości z opłatą Rada wysyła przypomnienie drogą mailową.
   • rażącego naruszenia regulaminu Grupy,
   • nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Grupy,
   • braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Grupy,
  1. śmierci członka.
 1. Po ustaniu członkowstwa nie będą usuwane materiały z wizerunkiem byłego członka – chyba, że Rada postanowi inaczej.
 2. Od decyzji Rady w sprawie pozbawienia członkostwa w Grupie przysługuje odwołanie do Rady w terminie 14 dni od daty jej doręczenia drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odwołanie jest rozpatrywane w formie głosowania Członków Grupy. Decyzja jest podejmowana zwykłą większością głosów i jest ostateczna.
 3. Członek grupy nie może zostać ukarany lub ponosić konsekwencji za odrębne zdanie, wyrażanie opinii, negatywną krytykę przytaczając merytoryczne i sensowne argumenty. Wolność słowa będzie respektowana przez władze Grupy.
 4. Członek Grupy który utracił status Członka Grupy może zostać przywrócony na prośbę zainteresowanego jak w Pkt.1 w przypadku jeżeli jego wykluczenie nie nastąpiło z powodu:
    • rażącego naruszenia regulaminu Grupy,
    • nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Grupy,
    • działania na niekorzyść Grupy,
    • zostanie usunięty decyzją większości członków jak w pkt.7.
    • Każde takie zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie.

Rozdział IV – Władze Grupy

 1. Władzę grupy tworzą :
  1. Kamil Górski,
  2. Rada Grupy,
  3. Członkowie Grupy.
 1. Kamil Górski jako Założyciel Grupy jedynie sam może się zrzec praw założycielskich.
  Posiada specjalne prawa założycielskie grupy:
  1. do specjalnych praw zalicza się prawo głosu specjalnego podczas głosowań grupy. Głos specjalny oznacza, iż wystarczą 3 głosy niezależne wyrażające taką samą opinię oraz głos Kamila Górskiego do wygrania głosowania,
  2. podczas zwyczajnych głosowań będzie głosował z siłą pojedynczego głosu jako zwykły członek grupy,
  3. jeżeli podejmie samodzielną decyzję o zastosowaniu głosu specjalnego ma obowiązek o tym poinformować Radę Grupy.
 1. Do kompetencji Członków Grupy w szczególności należy:
  1. rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady,
  2. uchwalanie i zatwierdzanie wielkości składki członkowskiej,
  3. wybór Rady Grupy.
 1. Członkowie Grupy mają prawo zażądać przeprowadzenie głosowania od Rady Grupy w sytuacji, jeżeli uznają to za stosowne i potrzebne na wniosek ponad 50% ilości Członków Grupy.
 2. Rada Grupy:
  1. powoływana jest na czas nieokreślony do kierowania całą działalnością Grupy,
  2. rada składa się z trzech osób wybranych przez Walne Zebranie Członków,
  3. jest organem decyzyjnym i reprezentuje Grupę na zewnątrz,
  4. ma prawo nadawać funkcje i wyznaczać zadania Członkom Grupy dla realizacji celów Grupy.
 1. Do kompetencji Rady Grupy należy:
  1. realizowanie celów zgodnych z kierunkiem działania grupy,
  2. prowadzenie spraw finansowych Grupy,
  3. w sprawach szczególnych ma prawo zwołać zebranie Członków Grupy lub zarządzić głosowanie w formie elektronicznej. Głosowanie elektroniczne powinno trwać min 3dni a maksymalnie 7dni. Decyzja jest podejmowana zwykłą większością głosów. O nadchodzącym głosowaniu Rada powinna powiadomić wszystkich członków drogą elektroniczną (email, sms, lub umieszczenie informacji na forum) min na 2 dni przed głosowaniem,
  4. podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie i zawieszanie).
 1. Rada Grupy lub jej członek może zostać odwołany na podstawie głosowania Członków Grupy na podstawie zwykłej większością głosów przy oddanych głosach w ilości min 2/3 ilości członków.
 2. Nowo wybrana Rada w ciągu 14-dni od wybrania przedstawia nowy regulamin lub akceptuje istniejący.
 3. W przypadku ustąpienia jednego z członków Rady pozostałe dwie osoby mogą na zasadzie kooptacji uzupełnić skład Rady.
 4. W przypadku ustąpienia dwóch członków Rady Walne Zebranie Członków wybiera nową Radę Grupy na zasadzie głosowania tajnego lub jawnego. Do rady przechodzą trzy osoby które otrzymały najwięcej głosów.

Rozdział V – Majątek i gospodarka finansowa

 1. Źródłem powstawania majątku Grupy są:
  1. składki członkowskie – wysokość składek ustalają członkowie grupy w trakcie głosowania na wniosek Rady Grupy - wpłacone składki nie podlegają zwrotowi,
  2. darowizny,
  3. sponsoring.
 1. Zebrany majątek może być wykorzystany wyłącznie na:
  1. działalność Grupy zgodnie z jej celami i założeniami,
  2. utrzymanie domeny, serwera i strony internetowej Grupy,
  3. materiały reklamowe Grupy,
  4. dofinansowanie do startów w zawodach,
  5. nagrody w rywalizacjach i imprezach sportowych organizowanych przez Grupę.
 1. Dysponentem konta bankowego jest Kamil Górski.
 2. Na koniec miesiąca raport ze stanu kasy składa Kamil Górski na stronie internetowej Grupy.
 3. Na życzenie większości Członków Grupy, Rada Grupy może przekazać szczegółowe rozliczenie z wydatków oraz stanu kasy.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

 1. Zmiany w powyższym regulaminie mogą zostać wprowadzane na podstawie głosowania Członków Grupy większością głosów przy udziale 2/3 Członków Grupy na wniosek rady lub wniosek ponad ½ liczby Członków Grupy.
 2. Regulamin ten wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r.

regulamin

logo-btm-krystyna-150px

girls team

P O L E C A M Y

 sm

wflwr